กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ท่องอาขยานค่านิยมไทย 12 ประการ เพื่อแสดง ออกถึงความจงรักภักดี สร้างความปรองดองสามัคคีขององค์กร ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

0
239