ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านน้ำพุ

0
233

ด้วยคำจำกัดความที่ว่า “มุ่งมั่นเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวความคิด “กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน” ทำให้กิจกรรมทางการเกษตรในเนื้อที่กว่า 34 ไร่ ของศูนย์ปราชญ์บ้านน้ำพุ ของนายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ เป็นทั้งแปลงปลูกพืชผักสวนครัว สวนสมุนไพร บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โรงเพาะเห็ด แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร แหล่งแปรรูปสินค้าเกษตร แหล่งผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุและใกล้เคียง โดยเป็นที่ทำการของกลุ่มฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปีของการเป็นเกษตรกร และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้สนใจจากทั่วทุกสารทิศ