ประกาศเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่อง กำหนดสถุานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก และนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก พ.ศ. 2564

0
189