ประกาศเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก และนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก พ.ศ. 2564

0
219