ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสองรักร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานและกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด และการทำจิตอาสาเพื่อสังคม ในงานการประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย

0
108