สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้จัดอบรมให้ความรู้กับ อพม.เทศบาลตำบลศรีสองรัก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

0
34