ผู้นำหมู่บ้าน

0
578

ผู้นำหมู่บ้าน

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 2  บ้านเหนือ นายโสฬส    เชื้อบุญมี
หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น นางพัสนันท์   โตเลิศมงคล
หมู่ที่ 4 บ้านนาหว้า นายสีไว  กันสุทธิ
หมู่ที่ 5 บ้านก้างปลา นายบัวลอง  ศิริ
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ นายสมชาย  พรหมรักษา
หมู่ที่ 7 บ้านหนามแท่ง นายสมพร นนทะโคตร
หมู่ที่ 8 บ้านหนองฟ้าแลบ นายประพัทธ์ชัย ไชยนอก
หมู่ที่ 9 บ้านนาเวียง นายสุทัศน์  ยศคำแหง
หมู่ที่ 10 บ้านนาสีเทียน นายสมโภชน์ ยศปัญญา
หมู่ที่ 11 บ้านนาทุ่ม นางพัชรี  เชื้อบุญมี
หมู่ที่ 12 บ้านนาเวียงใหญ่ นายวิธัช  สุวรรณเกิด
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยอ้อย นายทนง  บุญธรรม
หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง นายวิเนตร  ศรีบุตรตา
หมู่ที่ 15 บ้านศาลาน้อย นายละพีพร สารมะโน