วิสัยทัศน์ พันธกิจ

0
717

วิสัยทัศน์ (vision)

 “สังคมผาสุกอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี”

ยุทธศาสตร์ (strategy)

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

  •  พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย
  • พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
  • พัฒนาวางผังหมู่บ้าน เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้าน

2. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวนันทนาการและการบริหาร   จัดการที่ดี

  •  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  •  ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
  •  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
  •  ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
  •  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  •  สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ พิธีการ รัฐพิธี กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

3. การพัฒนาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  •  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว
  •  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
  •  ส่งเสริมการบริหารจัดการกำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน/หมู่บ้าน
  • ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

  •  ส่งเสริมการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานราก

  •  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  •  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
  • ส่งเสริมการลดปัจจัยและต้นทุนการผลิต

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีสองรัก มีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสองรัก จึงกำหนด

พันธกิจ ดังต่อไปนี้

    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
    2. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    3. พัฒนางานบริการสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5. ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและการสังคมสงเคราะห์
    6. ส่งเสริมการเล่นกีฬา บำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว
    7. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
    8. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
    9. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

    1. การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
    2. การบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
    3. การบริการสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
    4. การจัดการศึกษา ศาสนาบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
    5. สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
    6. ประชาชนมีสุขภาพดี มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
    7. เกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
    8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมยั่งยืน
    9. การมีส่วนร่วมของประชาชนการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและการจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ