ประมวลภาพโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเทียว ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒธนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสองรัก ผู้นำ ประชาชน บ้านหนามแท่งและบ้านนาเวียงใหญ่ เดินทางแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมตำนานปู่เยอญ่าเยอ หลวงพระบาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๕-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐