กิจกรรมปรองดองสมานฉันฑ์ สดมนต์เคารพธงชาติฯทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือน

0
186

กิจกรรมปรองดองสมานฉันฑ์ สดมนต์ เคารพธงชาติ ท่องค่านิยม ๑๒ ประการ พบประพูดคุย ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐