ยุทธศาสตร์

0
570

ยุทธศาสตร์ (strategy)

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

  •  พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย
  • พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
  • พัฒนาวางผังหมู่บ้าน เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้าน

2. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวนันทนาการและการบริหาร   จัดการที่ดี

  •  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  •  ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
  •  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
  •  ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
  •  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  •  สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ พิธีการ รัฐพิธี กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

3. การพัฒนาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  •  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว
  •  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
  •  ส่งเสริมการบริหารจัดการกำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน/หมู่บ้าน
  •  ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

  •  ส่งเสริมการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานราก

  •  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  •  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
  •  ส่งเสริมการลดปัจจัยและต้นทุนการผลิต