ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

0
151

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559