รายงานการดำเนินการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0
533


รายงานการดำเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กำลังดำเนินการ หน่วยงานที่ของบประมาณ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
จำนวน (บาท)
ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
ไฟล์แนบ
 1  โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยาง ถนนสายบ้านเดิ่น-นาเวียง
งบประมาณ 5,831,000 บาท
 ระหว่างดำเนินการ
 2  โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยาง ถนนสายนาทุ่ม-นาหว้า
งบประมาณ 17,123,000 บาท
 ระหว่างดำเนินการ