โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ ด้วยการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

0
26