ตลาดพืชผักปลอดภัย “ด่านซ้ายกรีนเนท”

ตลาดพืชผักปลอดภัย “ด่านซ้ายกรีนเนท” เป็นพืชผักปลอดสารพิษทุกชนิด ของชาวบ้านก้างปลา สามารถจับจ่ายซื้อหาได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ทุกวันจันทร์ เวลา 07.00 – 12.00 น. และตลาดคลองถมทุกวันพุธของอำเภอด่านซ้าย อีกทั้งยังมีบริการส่งผักสดทาง Kerry โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวิโรจน์ อินทร์วงษ์ ทางเพจเฟสบุ้ค วิโรจนน์ อินทร์วงษ์