อาหารป่าหน้าชุมชนบ้านศาลาน้อย (สินค้าตามฤดูกาล)

สินค้าบ้านศาลาน้อย จะเป็นพืชผักจากป่าชุมชน เช่น หน่อไม้ เห็ด กบ เขียด ฯลฯ ซึ่งจะขายหน้าชุมชนบ้านศาลาน้อย และจะมีเฉพาะสินค้าตามฤดูกาลเท่านั้น หากท่านสนใจว่าฤดูกาลใดมีสินค้าประเภทใดบาง สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน
09-3538-5806