ITA

-รายงานผลคณะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ปี 2563

-ประกาศเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่อง กรอกแบบสำรวจความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2563

-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี

-นโยบายการบริหารทรัพยากร

-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563