ITA

-ประกาศเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่อง กรอกแบบสำรวจความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2563
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี
-นโยบายการบริหารทรัพยากร
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563