คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร


นายเวทิน เพียรวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

นายเจษฎา หุมอาจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก


นายสมคิด หอมทรัพย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

นายบัณฑิตย์ ไชยศรี
เลขานุการ


นายมงคลชัย ตันโยสิ
ที่ปรึกษา