หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก
นายต่อศักดิ์  กันสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

โทร 087-2292063

นางหรรษลักษณ์   สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 085-6966774

นางสาวจุฑามาส สีหะวงศ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 086-2240332

นายทวี ทองไว
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 062-1514798