หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสองรัก

นางรัชฎาภรณ์  สิงหกำ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

นายต่อศักดิ์  กันสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก
นางหรรษลักษณ์   สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจุฑามาส สีหะวงศ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทวี ทองไว
ผู้อำนวยการกองช่าง