หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก
นายต่อศักดิ์  กันสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

โทร 087-2292063

นางหรรษลักษณ์   สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 085-6966774
นางสุนันทา พรหมรักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0899408409
นายทวี ทองไว
ผู้อำนวยการกองช่างโทร 062-1514798