สมาชิกสภาเทศบาล

คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก

นางประภาภรณ์ ไชยศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายละม้าย     บุญอาจ
รองประธานสภาเทศบาล
นางวรนุช   ยศพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1
นางบุญพัก    ทรงพุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1
นายกาจ เชื้อบุญไทย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต   1
นายสมศักดิ์ บุญไทย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1
นายสัญญลักษณ์  จันทร์เทศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2
นายสมจิต   โสประดิษฐ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2
นายสิทธิศักดิ์     ยะเสน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2
นายสมทรง แสงราช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2
นางธีรนาถ    อินทยศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2
นายสกล นนทะโคตร
เลขานุการสภาฯ