สำนักปลัด

logosrisongrak 01 1สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

 

นางหรรษลักษณ์ สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายศุภชัย วังคำ
บุคลากร

 

นายวีรชาติ บุตรวิไล
นักวิชาการศึกษา

 

นางสายชล มาวัน
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

นางสาวณัฐสุดา ง้าวชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางนภาพร กันสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาภัตร์  เสนารินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุพัตา พรมใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกนกวรรณ ทองอยู่
(พนักงานจ้างทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก
นายอดิศักดิ์  ปานแสง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
พนักงานขับรถ
นางอรวรรณ  พิลาคุณ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
ผช.งานธุรการ/แม่บ้าน
น.ส.น้ำฝน  หอมทรัพย์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวิษณุ  เนตรผง
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
ผช.งานประชาสัมพันธ์