กองคลัง


กองคลัง

นางสาวจุฑามาส สีหะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนัทชัย  รามศิริ
นักวิชาการพัสดุ
นางพรศิริ  ทุมชะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางรัศมี  ยศปัญญา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางปิยวรรณ  ศรีบุตรตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายโกศล  คำแหงพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวรัชณาภรณ์  อุ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล