กองคลัง


กองคลัง

นางสุนันทา พรหมรักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

ว่าง

 

นักวิชาการพัสดุ

นางพรศิริ  ทุมชะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางรัศมี  ยศปัญญา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางปิยวรรณ  ศรีบุตรตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายโกศล  คำแหงพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

 

ว่าง

 


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล