กองช่าง

 

logosrisongrak 01

กองช่าง
เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นายทวี ทองไว
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทินกร  บ่อคำเกิด
ช่างโยธา

 


นายอนุสรณ์  แสนประสิทธิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา