ข้อมูลทั่วไป

“สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ที่ตั้งเทศบาลตำบลศรีสองรักเลขที่ 159 หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง โทร.0-4289-1872 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายและมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรัก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายประมาณ 1–23 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

Scroll right for more ->

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยและตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโคกงาม, ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อที่

                    เทศบาลตำบลศรีสองรัก มีเนื้อที่ประมาณ 118.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 74,063 ไร่ เฉลี่ยพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร/ 53.70 คน ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง- ต่ำ สลับที่ราบเชิงเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล ปานกลางเฉลี่ย  400 – 1,000 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  1 – 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 – 40 องศาเซลเซียส

 

สภาพเศรษฐกิจ 

                    ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร,ค้าขาย,อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างและข้าราชการตามลำดับ  รายได้ของราษฎรเฉลี่ยตามข้อมูล จปฐ. จำนวน 23,000 บาท/คน/ปี

 

หน่วยธุรกิจด้านพานิชยกรรม

1 โรงสีข้าว จำนวน 11 แห่ง
2 ตลาดชุมชน จำนวน 2 แห่ง
3 ร้านค้าทั่วไป(ขายของชำ) จำนวน 28 แห่ง


หน่วยธุรกิจด้านบริการ

1 ร้านตัดผมและร้านเสริมสวย
จำนวน  4  แห่ง
2 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  2  แห่ง
3 ร้านคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  แห่ง
4 ร้านอาหาร  จำนวน  3  แห่ง
5 ร้านขายก๋วยเตี๋ยว                 จำนวน  4  แห่ง
6 ร้านซ่อมเครื่องยนต์               จำนวน  4  แห่ง
7 ร้านขายโลงศพ
จำนวน  1  แห่ง
8 โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน  3  แห่ง
9 บริษัทน้ำดื่ม จำนวน  1  แห่ง
10 ร้านเซรามิค
จำนวน  1  แห่ง
11 ร้านตรวจรับรองสภาพรถ จำนวน  1  แห่ง

 

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายและ บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรักห่างจากอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสอง รักประมาณ 500 เมตร แต่ละปีมีการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ขึ้นในระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โบสถ์วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรตระการตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย ระยะทางห่างจากเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประมาณ 800 เมตร น้ำตกแก่งสองคอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมากระยะทางห่างจากเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร งานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอด่านซ้าย จัดขึ้นระหว่าง เดือน 7 หรือเดือน 8 ของทุกปี

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  4  แห่ง
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า ม.4 4 คน
2 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ม.6 36 คน
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ม.11 88 คน
4 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย ม.15 26 คน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  2  แห่ง
1 โรงเรียนศรีสองรักษ์(พื้นที่บางส่วน) 850 คน
2 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลด่านซ้าย 177 คน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 7
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าพัฒนารามบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 6

สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10  แห่ง
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1 ป้อมยามตำรวจตลอด 24 ชม จำนวน 1 แห่ง
1.1 ป้อมแยกบ้านน้ำเย็นการบริการโครงสร้างพื้นฐาน
2 การคมนาคม จำนวน 5  สาย
2.1 ทางหลวงแผ่นดิน  สายด่านซ้าย – โคกงาม ระยะทาง   15  กิโลเมตร
2.2 ทางหลวงแผ่นดิน สายด่านซ้าย – โป่งชี ระยะทาง   12  กิโลเมตร
2.3 ทางหลวงแผ่นดิน สายด่านซ้าย –  นครไทย ระยะทาง   45  กิโลเมตร
2.4 ทางหลวงแผ่นดิน สายด่านซ้าย –  นาแห้ว ระยะทาง   35  กิโลเมตร
2.5 ทางหลวงแผ่นดิน สายด่านซ้าย –  ปากหมัน ระยะทาง   28  กิโลเมตร
3 การโทรคมนาคม
3.1 มีโทรศัพท์หมู่บ้านละ 1 แห่ง  (บางแห่งใช้ไม่ได้)
3.2 มีสถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม  1  แห่ง
4 การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  100
4.1 มีสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย จำนวน  1  แห่ง
4.2 โรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในเขต บ้านหัวนายูง (หมู่ที่  14) จำนวน  1  แห่ง
5 แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน  5  สาย
5.1 ลำน้ำหมัน  เกิดจากภูลมโลบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอหล่มสักจัง
หวัดเพชรบูรณ์กับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไหลผ่านตำบลกกสะทอน ตำบลโป่ง
ตำบลด่านซ้ายตกที่ลำน้ำเหือง  บริเวณบ้านปากหมัน  ตำบลปากหมัน  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย
5.2 ลำน้ำพุง  เกิดจากภูธงแทนและภูเขารอยต่อระหว่างตำบลด่านซ้าย  ตำบลโป่ง
ไหลผ่านบ้านศาลาน้อย   ตกที่ลำน้ำสัก  เขตอำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
5.3 ลำน้ำพาน   เกิดจากป่าภูเปือย ไหลผ่านบ้านหนามแท่ง  บ้านนาทุ่ม บ้านนาเวียง
บ้านหนองฟ้าแลบ  ตกที่ลำน้ำหมันในเขตบ้านหนองฟ้าแลบ
5.4 ลำน้ำอู้  เกิดจากป่าภูหนามแท่ง  ไหลผ่านบ้านนาหว้า  บ้านหัวนายูง
บ้านเหนือตกที่ลำน้ำหมันในเขตบ้านเหนือ
5.5 ลำน้ำศอก เกิดจากภูเขาในเขตตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย
ไหลผ่านบ้านห้วยตาด  ตำบลโคกงาม  บ้านเดิ่น   ตำบลด่านซ้าย  ตกที่ลำน้ำหมันในเขตบ้านเดิ่น
6 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
6.1 ฝาย 4  แห่ง
6.2 บ่อน้ำตื้น             65  แห่ง
6.3 บ่อโยก(บาดาล) 17  แห่ง
6.4 อื่น ๆ สระน้ำ 53  แห่ง
7 ระบบประปา
7.1 ประปาผิวดินขนาดใหญ่
7.2 ประปาผิวดินขนาดกลาง
7.3 ประปาผิวดินขนาดเล็ก
7.4 ประปาผิวดินขนาดหมู่บ้าน

ข้อมูลอื่น ๆ

1 ทรัพยากรป่าไม้  โดยเฉพาะป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรัก  ยังมีความอุดมสมบูรณ์  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เบญจพรรณ ไผ่และ  ไผ่สวน
2 ทรัพยากรธรรมชาติ  แร่ หินต่างๆ แม่น้ำ ลำห้วย
3 ป่าชุมชน/ป่าสาธารณะ เทศบาลตำบลศรีสองรักมีป่าชุมชน/ป่าสาธารณะจำนวน 6 แห่ง
4 มวลชนจัดตั้งมีดังต่อไปนี้
(1)  ลูกเสือชาวบ้าน
(2)  ไทยอาสาป้องกันชาติ
(3)  กลุ่มแม่บ้าน
(4)  กลุ่มองค์กรสตรีตำบลด่านซ้าย
(5)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)จำนวน 70 คน

“วิสัยทัศน์ (vision)”

“สังคมผาสุกอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี”

 

“ยุทธศาสตร์ (strategy)”


1. 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

  •  พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 •  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย
 •  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
 •  พัฒนาวางผังหมู่บ้าน เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้าน
 • 2. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวนันทนาการและการบริหาร   จัดการที่ดี
 •  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 •  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 •  ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
 •  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
 •  ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
 •  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ การจัดสวัสดิการ       และสังคมสงเคราะห์
 •  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ                       ตามหลักธรรมาภิบาล
 • สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ พิธีการ รัฐพิธี กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์3. การพัฒนาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  •  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว
  •  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
  •  ส่งเสริมการบริหารจัดการกำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย         ของชุมชน/หมู่บ้าน

  ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

  •  ส่งเสริมการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  •  ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
  • 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานราก

   •  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   •  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
   • ส่งเสริมการลดปัจจัยและต้นทุนการผลิต

“พันธกิจ (Mission)”

เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีสองรัก มีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสองรัก จึงกำหนด

พันธกิจ ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 2. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. พัฒนางานบริการสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและการสังคมสงเคราะห์
 6. ส่งเสริมการเล่นกีฬา บำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว
 7. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
 8. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 9. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 2. การบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 3. การบริการสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
 4. การจัดการศึกษา ศาสนาบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 5. สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
 6. ประชาชนมีสุขภาพดี มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 7. เกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมยั่งยืน
 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและการจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ