ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน(หลัง) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
หมู่ที่ 2  บ้านเหนือ 27 22 49 25 21 19
หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น 421 404 852 398 348 330
หมู่ที่ 4 บ้านนาหว้า 211 201 412 177 173 167
หมู่ที่ 5 บ้านก้างปลา 121 102 223 76 77 172
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ 231 202 433 155 185 164
หมู่ที่ 7 บ้านหนามแท่ง 293 288 581 158 236 233
หมู่ที่ 8 บ้านหนองฟ้าแลบ 242 262 504 173 191 220
หมู่ที่ 9 บ้านนาเวียง 85 96 181 91 69 72
หมู่ที่ 10 บ้านนาสีเทียน 152 143 295 95 123 115
หมู่ที่ 11 บ้านนาทุ่ม 177 174 351 114 140 154
หมู่ที่ 12 บ้านนาเวียงใหญ่ 114 101 224 80 101 94
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยอ้อย 91 81 172 45 74 65
หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง 108 46 154 65 78 99
หมู่ที่ 15 บ้านศาลาน้อย 101 97 198 65 78 69