แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563

– รายงานการดำเนินการ ปี 63 รอบ 12 เดือน

– รายงานการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบหกเดือน

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบหกเดือน

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2560 – 2563)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 5 ปี ตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2560 – 2564)