แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

– รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบหกเดือน

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบหกเดือน

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี ตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2560 – 2563)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 5 ปี ตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 (ครึ่งปีแรก)
รายงานการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) รอบ 12 เดือน