เทศบัญญัติฯ

เทศบัญญัติฯ

– การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2563

– การควบคุมกิจการที่เป็น่อันตรายต่อสุขภาพ 2563

– ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2563

– การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 2563

– เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ 2553

– เทศบัญญัติการควบคุมสถานประกอบกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย 2557

– เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 

เทศบัญญัติการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการ รับซื้อ หรือสะสมยางก้อน พ.ศ.2557

เทศบัญญัติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553

เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557