รายงานทางการเงิน

– แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 และผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4

– แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4

งบแสงฐานะการเงิน 2562

– รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562

– รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562

– รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562

– ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

– รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานทางการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2557.pdf

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2556

รายงานทางการเงิน ทต.ศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2556.pdf